Vedtægter

Amager Skakforening er stiftet den 6. juni 1973 ved en sammenslutning af Sundbyernes Skakklub stiftet den 2. oktober 1926 og Amager Skakforening stiftet den 24. august 1932.

 

§ 1. Foreningens navn og formål:

A. Foreningens navn er Amager Skakforening, forkortet AMS.

B. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune..

C. Formålet er at udvikle og fremme kendskabet og interessen for skak.

D. Foreningen er medlem af Københavns skak union (KSU) og Dansk Skak Union (DSU), der er medlem af det internationale skakforbund (FIDE).

§ 2. Medlemskab:

A. Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato samt evt. tidligere klub.

B. Ved indmeldelsen betales et gebyr svarende til 1/3 kvartal kontingent rundet op til nærmeste hele 10 kr., samt kontingent svarende til den andel der er tilbage, af det indeværende kontingent kvartal i hele antal måneder (Se §2 stk. C).
Ethvert medlem skal betale kvartalskontingent senest den første spilledag i de i §2 stk. C måneder, og risikerer sletning ved ikke at indbetale kontingentet i de samme måneder, medmindre andet er aftalt med kassereren.

C. Kontingent betales hvert kvartal. Betalingsmånederne er som følger: februar, maj, august samt november.

D. Udmeldelse skal ske senest i de i §2 stk. C måneder, ellers hæfter man for et kvartal mere.

E. Hvis et medlem ikke betaler sit kontingent, udmeldes han, og bliver indberettet til unionen for gælden.

F. Ved benyttelse af foreningens materiel er de pågældende medlemmer ansvarlig herfor.

G. B-medlemskab koster det samme som et Junior/Pensionist medlemskab, men man har ingen stemmeret ved generalforsamlingen, man har taleret, samt man kan ikke påtage sig en tillidspost i klubben.

H. B-medlemmer kan deltage I klubmesterskabet, men de skal dog være medlem af DSU via en anden klub. Hvis B-medlemmet spiller I den øverste gruppe, kan de ikke kvalificere sig til finale runden om klubmesterskabet, eller på anden måde opnå titel som klubmester. B-medlemmerne vinder dog pengepræmierne som de tilspiller sig.

I. Alle personer, som opfylder foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen.

 

§ 3. Generalforsamlingen:

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang årligt i april. Den skal på betryggende måde indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Regnskabet skal foreligge i mangfoldiggjort stand, senest 1 måned før general- forsamlingen.

B. Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar.

C. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, men stemmeret har kun de med- lemmer, der ikke er i restance

D. Der kan stemmes ved fuldmagt. De skal være bestyrelsen i hænde senest ved generalforsamlingens start, for at kontrollere deres gyldighed (se §3 stk C. gældende både for den der udsteder fuldmagten, og den der har fået den overdraget).

E. Ekstraordinært generalforsamling kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Ved indkaldelsen af en ekstraordinær generalforsamling skal der fore- ligge en dagsorden.

F. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

G. Ved lovændringer kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende, eller simpelt flertal ved 2 generalforsamlinger med en tidsadskillelse af mindst 1 måned

H. Dagsorden