Vedtægter

Amager Skakforening er stiftet den 6. juni 1973 ved en sammenslutning af Sundbyernes Skakklub stiftet den 2. oktober 1926 og Amager Skakforening stiftet den 24. august 1932.

Vedtægter for AMS ændringer efter GF 140818

§ 1. Foreningens navn og formål:

A. Foreningens navn er Amager Skakforening, forkortet AMS.

B. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

C. Formålet er at udvikle og fremme kendskabet og interessen for skaksamt at afholde skakturneringer og deltage i holdturneringer.

D. Foreningen er medlem af Københavns skak union (KSU) og Dansk Skak Union (DSU), der er medlem af det internationale skakforbund (FIDE), samt af Dansk Skoleskak (DSS)

§ 2. Medlemskab:

A. Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato samt evt. tidligere klub.

B. Ethvert medlem skal betale kvartalskontingent senest den første spilledag i de i §2 stk. C måneder, og risikerer sletning ved ikke at indbetale kontingentet i de samme måneder, medmindre andet er aftalt med kassereren.

C. Kontingent betales hvert kvartal. Betalingsmånederne er som følger: februar, maj, august samt november.

D. Udmeldelse skal ske senest i de i §2 stk. C måneder, ellers hæfter man for et kvartal mere.

E. Hvis et medlem ikke betaler sit kontingent, udmeldes han, og bliver indberettet til unionen for gælden.

F. Ved benyttelse af foreningens materiel er de pågældende medlemmer ansvarlig herfor.

G. B-medlemskab koster det samme som et Junior/Pensionist medlemskab, men man har ingen stemmeret ved generalforsamlingen, man har taleret, samt man kan ikke påtage sig en tillidspost i klubben.

H. B-medlemmer kan deltage I klubmesterskabet, men ikke blive klubmester.

I. Alle personer, som opfylder foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen.

Amager Skakskole

Foreningen tilbyder undervisning, træning og turneringer for børn og unge i alderen 6 – 18 år i Amager Skakskole. Vi ønsker:

 • At alle uanset alder, køn og forudgående skakerfaring føler sig velkomne.
 • At juniorerne har det sjovt; bliver grebet af skak og nysgerrige efter at vide mere og føler et fællesskab i klubben til træning, holdkampe og events.
 • Amager Skakskole er medlem af Dansk Skoleskak
 • Amager Skakskole samarbejder med de lokale skoler om undervisning i skak og rekruttering af medlemmer.

§ 3. Generalforsamlingen:

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang årligt i inden udgangen af april. Den skal på betryggende måde indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Det reviderede regnskab skal offentliggøres på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

B. Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

C. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, men stemmeret har kun de medlemmer, der ikke er i restance. Der kan ligeledes stemmes ved fuldmagt.

D. Der kan stemmes ved fuldmagt. De skal være bestyrelsen i hænde senest ved generalforsamlingens start, for at kontrollere deres gyldighed (se §3 stk C. gældende både for den der udsteder fuldmagten, og den der har fået den overdraget).

E. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Ved indkaldelsen af en ekstraordinær generalforsamling skal der foreligge en dagsorden. og det skal ske med mindst 14 dages varsel.

F. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

G. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende, eller simpelt flertal ved en ekstraordinær generalforsamling.

H. Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget samt vedtagelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand, næstformand, kasserer samt min. 2 bestyrelsesmedlemmer (valget er for 2 år, formand er på valg i ulige år og kasserer i lige år)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt.