GF 2016 referat

Generalforsamling i Amager Skakforening tirsdag den 9. august 2016

Der var 13 medlemmer fremmødt, og Johnny Kryger Sørensen blev valgt til dirigent.

Formandsberetning

Formanden oplyste, at der har været en lille medlemstilgang, så vi nu er ca. 30 seniorer og 20 juniorer.

Herefter blev årets aktiviteter gennemgået:

Amagermesterskabet, Klubturneringen, hvor Peter Lunding blev klubmester igen og Forårsturneringen

Holdturneringen, hvor klubben i år har haft 3 voksenhold og 2 juniorhold med, holdene klarede sig lidt under forventet, men ingen hold rykkede ned. Det var positivt, at der var få afbud, og at der blev vist god ”hold-ånd”. På 3. holdet fik to juniorer deres debut med gode resultater.

Klubben holdt den traditionelle grill-afslutning hos Jens Gade med ca. 60 deltagere, heraf mange juniorspillere og deres forældre. Der var præmieuddeling for forårsturneringen og juniormesterskabet. Stor tak til Jens og hans familie for arrangementet.

På tirsdage uden turnering har der i år været afholdt undervisning, hvilket de fremmødte har været glade for. Nogle efterlyste mere undervisning, f.eks. med et tema eller en åbning.

Juniorafdelingen har haft stabilt fremmøde af ca. 20 børn fra 8 – 14 år, og børnene har deltaget i mange turneringer med gode resultater. Christian, Sven, Peder og Erik har stået for undervisningen og amagermesteren Jacob Brorson har været gæstelærer. Der har været stor forældreopbakning både i den daglige undervisning og til transport rundt om i landet. Det er lykkedes at få træningstiden fremrykket til kl. 17-18.30 fra i år.

Christian har haft svært ved at få tid til at vedligeholde hjemmesiden, så Kim Michael overtager denne opgave snarest. Klubben vil også oprette en facebook-side, som Michael Dupont og Ole Pedersen påtog sig at oprette.

Flere efterlyste nogle sociale aktiviteter, som kan give medlemmerne mere klub-følelse, f.eks. fællesture til turneringer f.eks. i weekender. Ulrik påtog sig opgaven at finde egnede turneringer og arrangere skak-ture for medlemmerne. I den forbindelse er det vigtigt at indtænke juniorerne, så de langsomt bliver indsluset i voksenskakken.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Regnskab

Kasserer Jens Gade uddelte og fremlagde årsregnskab for 2015, som viste et lille overskud på godt 2000 kr. mod et budgeret underskud. Klubbens formue pr. 31. december 2015 er på godt 42.000 kr. Vi har indkøbt skakmateriel, så der nu er nye spil og ure til 50 spillere. Der er budgetteret med et underskud i 2016 pga. klubbens 90 års jubilæumsaktiviteter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Valg

Bjarne Matthiesen ønskede ikke genvalg og udmeldes pr. 1. oktober pga. sygdom. I stedet blev Kim Michael Pedersen valgt til bestyrelsen.

Jens Gade og Johnny Kryger blev genvalgt.

Eventuelt

Det blev drøftet hvordan juniorerne kan være med i nogle voksenarrangementer og evt. komme til at spille om ratingpoint. Forældrene tilbød at hjælpe med opstilling til jubilæumsturneringen. Sven og Christian aftalte med de fremmødte forældre, at der snarest afholdes et forældremøde, hvor vi kan aftale tiltag i juniorafdelingen.

Klubbens kommende jubilæumsturnering har fået så mange tilmeldte, at bestyrelsen skal beslutte, om deltagerantallet skal udvides til 56 deltagere. De fremmødte anbefalede dette og gav tilsagn om at hjælpe med det praktiske f.eks. opstilling og oprydning inden kl. 24.

Der afholdes en junior jubilæumsturnering den første lørdag i december.

Referent Sven Løntoft