Generalforsamling i Amager Skakforening

tirsdag d. 9. august 2022 kl. 19:30 i Prismen, Holmbladsgade 71.

Referat:

  • Ordstyrer og referent vælges.

Johnny Sørensen valgt til ordstyrer

  • Formanden giver sin årsberetning for sæson 2021/22.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål. Noterne vedlægges

  • Kassereren gennemgår klubbens regnskab. Herunder fastsættelse af kontingent.

Jens Gade fremlagde en grundig årsrapport med regnskab og budget. Årets resultat var et overskud på 21.806 kr. og egenkapitalen pr. 31/12-2021 var 92.971 kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

  • Klubben vælger bestyrelsesmedlemmer, herunder formand

På valg er: Jens Gade, Ole Pedersen og Johnny Sørensen (alle er villige til genvalg)

Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, som var på valg.

  • Indkomne forslag:

Forslag sendes til formanden sven@skoleskak.dk senest 14 dage før generalforsamlingen

Der var ingen indkomne forslag

  • Bestyrelsen vil præsentere den kommende sæsons skakkalender.

Tirsdag den 16. august er der venskabsmatch mod Nørrebro Skakklub og det foregår på Kongelundsvej 52 aht. traktement. De 10-12 spillere, som skal deltage, får besked via mail/tlf. Der er stadig klubaften i Prismen for alle andre.

Kalender for resten af 2022 vedlægges og kan også ses på hjemmesiden.

  • Hjemmesiden

Webmaster Theis Borg og Michael Dupont. Theis lægger nyheder på og holder siden a’jour i samarbejde med Sven. Kim Michael laver referater fra holdkampe til hjemmesiden og er i gang med at præsentere nye medlemmer på siden. Alle medlemmer opfordres til at sender billeder og beretninger fra turneringer m.v. til Sven eller Theis.

  • Juniorarbejdet

Der er redegjort for juniorarbejdet i formandsberetningen. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd fra medlemmer eller forældre.

  • Eventuelt

Richard spurgte om Prismens åbningstid kan forlænges, så der ikke bliver uro p.g.a. oprydning, inden de sidste partier er færdige. Alternativt kan turneringer og holdkampe begynde kl. 18.45. En forlængelse af åbningstiden afhænger af om det kan aftales med Prismen. Bestyrelsen vil drøfte dette på sit næste møde.

Der deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen, som sluttede kl. 21.

Referent: Sven Løntoft